Data ethisch verwerken?

Lees hier onze principes voor het ethisch gebruik van data.

Wij werken met een ethisch kader

Datalab is zich bewust van de risico’s en de keerzijde van data. Door duidelijke grenzen te stellen, helder te communiceren en altijd trouw te blijven aan deze idealen, borgt Datalab ethisch gebruik van data.

Dit doen wij middels onze zeven geboden. Het vormt een bovenwettelijk uitgangsprincipe bij de inzet van data-analysetechnieken: Iets wat technisch kan maar in strijd is met deze principes, zal Datalab niet promoten en/of toepassen. Dit ethisch kader is gebaseerd op de aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie.

Onze zeven geboden:

 1. De mens centraal

De mens staat centraal en blijft in controle: Het gebruik van data is een bewuste keuze waarbij autonomie van de mens en controle door betrokkenen leidend zijn en blijven.

 2. Dataveiligheid

Veiligheid van data -waaronder opslag, toegang, bewerkingsrechten en beheer- zijn onderworpen aan strikte (technische) veiligheidseisen en altijd achteraf reproduceerbaar en traceerbaar via logging. Het gebruik van data dient een specifiek benoemd doel(-en). Als blijkt dat dit niet langer het geval is, zorgen wij ervoor dat ofwel analysedoel wordt (bij)gesteld ofwel de data-analyse stopt.

 3. AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) respecteren wij in samenhang met punt 1: de menselijke autonomie.
Het gebruik van datagedreven toepassingen vindt altijd plaats onder toezicht én verantwoordelijkheid van de mens zodat keuzes bovendien (achteraf) altijd uitlegbaar zijn.

 4. Inclusiviteit

Bij organisaties ondersteunen om datagedreven te werken blijven wij oog houden voor rechtvaardigheid, diversiteit en inclusiviteit juist voor hen die een groter risico lopen nadeel te ondervinden door uitsluiting en/of beperkingen.

5. Samenleving

Datalab is onderdeel van de samenleving en acteert ook zo.

  6. Deskundigheid

Deskundigheid van ons en onze klanten borgt een juiste verantwoording: Datalab streeft een open cultuur na waarbij ieder zijn/haar eigen ethische afwegingen kan en mag maken bij het gebruik van data, met name bij AI.

7. Mensen vóór data

Data moet in dienst staan van de mens en niet andersom.

Meer weten over ethisch datagedreven werken?

Datalab heeft diepgaande kennis over ethisch datagedreven werken.
Alle mogelijkheden nog doornemen? Wij staan graag voor je klaar.